Regulamin sklepu internetowego Kompmarket.pl

Sklep internetowy działający pod adresem www.kompmarket.pl prowadzony jest przez SK-SERWIS sklep i serwis komputerowy Konrad Konar z siedzibą w Nowym Sączu przy alejach Batorego 52, NIP 7343134175, REGON 121270343. E-mail sklep@sk-serwis.pl, nr telefonu 18 547 67 32.

1. Ochrona danych osobowych

 • Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.kompmarket.pl są przetwarzane przez SK-SERWIS. z siedzibą w Nowym Sączu, przy al. Batorego 52.
 • Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji umowy, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych.
 • Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić kompmarket.pl realizację umowy lub usługi w należyty sposób.
 • Klient ma. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Klient ma m. in. prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia na stronie http://www.kompmarket.pl w zakładce "Moje Konto" - je żeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa

2. Ceny

 • Wszystkie podane ceny na stronie kompmarket.pl są cenami brutto
 • Ceny w salonie kompmarket mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego

3. Zamówienia

 • Sklep internetowy www.kompmarket.pl umożliwia Klientom: składanie zamówień towarów dostępnych w sklepie internetowym www.kompmarket.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość. Uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w salonie kompmarket.
 • Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.kompmarket.pl kierowane przez SK-SERWIS do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 • Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.kompmarket.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 • Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez kompmarket.pl.
 • Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane” lub „odebrane osobiście”.
 • Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej u kuriera) wynosi 6 500 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.
 • W przypadku złożenia zamówienia towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w tym komputerów przenośnych, tabletów, notebooków, laptopów, telefonów komórkowych, w tym smartfonów, konsol do gier wideo, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, na kwotę co najmniej 20 000 zł netto, umowa może być zawarta po spełnieniu przez Klienta warunków przedstawionych przez kompmarket.pl. Płatność za ww. towary może nastąpić wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwi kompmarket.pl identyfikację składającego zlecenie płatnicze.

4. Dostawa

 • Towar zamówiony w sklepie internetowym www.kompumarket.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku s kładania oferty zakupu.
 • Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 • Jeżeli nie ustalono inaczej, Kompmarket.pl wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez kompmarket.pl)
 • Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.
 • Wraz z towarem wydawane są faktura VAT (o ile nie została wybrana faktura elektroniczna), faktura VAT marża (w przypadku towaru używanego) lub paragon fiskalny z warunkami udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 • Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i je go zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Kompmarket.pl zaleca sporządzić protokół szkodowy

5. Sposoby płatności

 • Płatność za towar może być dokonywana przez klienta 1) Przed wydaniem towaru klientowi: Przelewem na rachunek bankowy Kompmarket.pl. 2)W momencie odbioru towaru: Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu Kompmarket.pl Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 • Kompmarket.pl może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z za mówieniu potwierdzonym przez Kompmarket.pl jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 • W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze.

6. Zwrot towaru przez konsumenta

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
 • Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 • W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru RMA. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Numer RMA powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce. Brak numeru RMA nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.
 • Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 • Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Kompmarket.pl nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kompmarket.pl.
 • Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • W odniesieniu do promocji polegających na umożliwieniu nabycia innego(dodatkowego) towaru w obniżonej cenie, warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie (trwanie w obrocie prawnym) umowy sprzedaży towaru objętego promocją, o której mowa powyżej, z Kompmarket.pl Utrata statusu kupującego (np. w wyniku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zwartej na odległość bez podania przyczyny) jest równoznaczna z naruszeniem warunków prowadzonej promocji i będzie skutkować dokonaniem korekty ceny sprzedaży w odniesieniu do towaru, który nabyto w obniżonej cenie, poprzez podwyższenie jego ceny do ceny regularnej, obowiązującej w dniu dokonania zamówienia. Kupującemu zostanie zwrócona cena zwróconego towaru po potrąceniu o wartość korekty dokumentu sprzedaży wystawionego do towaru promocyjnego (dodatkowego).
 • Kompmarket.pl nie stosuje polityki towarów zastępczych.

7. Gwarancja

 • Kompmarket.pl udziela nabywcy towaru gwarancji na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty sprzedaży towaru. Towar posiadający Gwarancję Producenta i wyrażony w tabeli specyfikacji GPxx, nie podlega gwarancji Kompmarket.pl i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta towaru zgodnie z warunkami Gwarancji Producenta. Gwarancja Producenta dla przedsiębiorców ograniczona jest do okresu podanego w Gwarancji Producenta, z zastrzeżeniem że może ona być całkowicie wyłączona wobec towarów przeznaczonych do użytku konsumenckiego.
 • Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.
 • Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Kompmarket.pl
 • Niniejsza gwarancja ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Kompmarket.pl a Klientami.
 • Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski
 • Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Kompmarket.pl; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Kompmarket.pl i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Kompmarket.pl i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 • Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Kompmarket.pl oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Kompmarket.pl rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 • Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej: - klient jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt Kompmarket.pl - lub dostarcza towar własnym staraniem do salonu Kompmarket.pl
 • W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Kompmarket.pl stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Kompmarket.pl poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Kompmarket.pl kosztów.
 • Kompmarket.pl nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 • Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć Kompmarket.pl w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
 • Klient zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie. Wyłączną odpowiedzialność za utratę wskazanych powyżej elementów ponosi Klient.
 • Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

  Serwis Kompmarket.pl
  Adres, pod którym należy składać reklamacje:
  SK-SERWIS sklep i serwis komputerowy
  ul. Batorego 52
  33-300 Nowy Sącz
  tel. 18 547 67 32


  Kompmarket.pl świadczy usługi posprzedażne. Aktualne informacje dotyczące i ch zakresu, zasad korzystania oraz odpłatności podane są na podstronach http://kompmarket.pl/content/17-uslugi-serwisowe

8. Procedura reklamacji

 • 1.Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Kompmarket.pl. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.
 • 2.Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym Kompmarket.pl wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego "Zgłoszenie RMA". Po wypełnieniu formularza zostanie nadany numer reklamacji (numer RMA). a)W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt). b)Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie etykieta z numerem RMA. c)Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer RMA umieścić na liście przewozowym w polu "UWAGI", lub w widocznym miejscu na przesyłce. d)Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym należy pilnie skontaktować się z obsługą serwisu Kompmarket.pl i wstrzymać z wysłaniem.
 • 3.Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd. ).
 • 4.Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 • 5.Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną re alizacji uprawnień. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Kompmarket.pl i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.
 • 6.Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku Kompmarket.pl rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Kompmarket.pl
 • 7.Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym rekomendowane jest sporządzenie kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci.
 • 8.W przypadku reklamacji obejmującej zestaw komputerowy wyprodukowany przez Kompmarket.pl, obsługa serwisu Kompmarket.pl. przyjmuje wyłącznie towar opisany na dowodzie zakupu jako "zestaw komputerowy".
 • 9.Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji: a)Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skorzystać z usług przewoźnika DPD
 • 10.Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za wady towaru w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 3 miesięcy.
 • 11.Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Kompmarket.pl uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru

9. Postanowienia końcowe

 • W kontaktach z klientem, Kompmarket.pl korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax, czat).
 • Kompmarket.pl ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trze ciej (jako podwykonawcy).
 • Kompmarket.pl informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
 • Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 • W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Kompmarket.pl nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną
 • Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego s klepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. .
 • Korzystanie ze sklepu internetowego kompmarket.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: 1) Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub 2) Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, 3) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
 • Kompmarket.pl dokłada starań, by ewentualne spory, w tym reklamacyjne, zamykać w ciągu 30 dni. Jeżeli w tym terminie strony nie osiągną porozumienia, klient powinien założyć, że postępowanie zostało zakończone. Kompmarket.pl nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823), zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK: https://uokik.gov.pl/download.php?id=1480 W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub sądem powszechnym.
 • Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.kompmarket.pl
 • Regulamin Sklepu Internetowego Kompmarket.pl nie wyłącza, nie ogranicza a ni nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)